Konkurskarantæne – hvad er det?

konkurskarantæne

Hvis din virksomhed er under konkurs, og du i den forbindelse har fået et brev om at der er startet en konkurskarantænesag, så er det er vigtigt at du reagerer straks. Hvis du ikke reagerer så risikerer du nemlig, at du vil blive pålagt en konkurskarantæne. Men hvad er en konkurskarantæne helt præcist, hvilke regler gælder der på området og hvad har du af muligheder ved en eventuel sag? I det nedenstående vil det forsøges, at overskueliggøre de på området gældende regler.

Hvad er en konkurskarantæne?

Konkurskarantæne betyder, at vedkommende i en periode pålægges et forbud mod at deltage i ledelsen af et selskab, hvor vedkommende ikke hæfter personligt og ubegrænset for selskabets forpligtelse. Det betyder eksempelvis, at forbuddet altså omfatter det at fungere som direktør for aktie- og anpartsselskaber.

Konkurskarantæne pålægges som udgangspunkt for en treårig periode, men der kan dog forekomme særlige tilfælde, der medfører at den alene skal pålægges for en toårig periode. Det er eksempelvis hvis sagsbehandlingstiden har været særligt lang, og det ikke skyldes selskabets gamle ledelse.

Formålet med at pålægge vedkommende personer en konkurskarantæne er, at man søger at imødegå konkursrytteri, samt anden grov udnyttelse af reglerne om begrænset hæftelse ved drift af virksomhed i kapitalselskabsform.

Betingelserne for en konkurskarantæne

Den afgørende betingelse for at pålægge en konkurskarantæne er, at vedkommende vurderes at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, hvilket sker som følge af det der kaldes groft uforsvarlig forretningsførelse. Men hvad er groft uforsvarlig forretningsførelse?

Bestemmelsen om konkurskarantæne i konkursloven siger, at den der på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, kan idømmes konkurskarantæne.

Bestemmelsen skal forstås således, at enkeltstående groft uansvarlige forhold ikke omfattes, så længe de ikke er retvisende for den pågældendes ledelsesevner.

Bestemmelsen skal altså ikke forstås sådan, at vedkommendes dårlige forretningssans skal kunne medføre konkurskarantæne. At man ikke er skarp på eksempelvis prisforhandling, markedsføring og logistik kan altså ikke alene medføre konkurskarantæne.

Desuden er ydre omstændigheder ikke omfattet, hvilket er særligt relevant lige for tiden, idet en dårlig økonomi som følge af coronakrisen eksempelvis heller ikke skal omfattes.

Det bestemmelsen sigter på er, at tilfælde som eksempelvis forsat drift selvom virksomhedens økonomi forekommer håbløs, i særdeleshed må omfattes. Dertil kommer bl.a. unddragelse af aktiver fra kreditorer og manglende overholdelse af bogføringsloven.

Slutteligt gælder en rimelighedsbetingelse, hvor man på trods af en egentlig overtrædelse af bestemmelserne om konkurskarantæne, godt kan fritages for en sådan.

Grunden hertil er, at det ved afgørelsen skal medtages om det ud fra vedkommendes handlemåde og omstændighederne i øvrigt, må findes rimeligt at pålægge konkurskarantæne – det kan eksempelvis være de konsekvenser en konkurskarantæne vil have for vedkommende som sagen omhandler.

Hvem kan blive pålagt en konkurskarantæne?

En konkurskarantæne kan ikke alene pålægges den, der deltager i ledelsen af skyldnerens virksomhed ved sammenstyrtningen af virksomhedens økonomi, men også den der tidligere har deltaget i ledelsen, som der blot er fratrådt i en relevant periode forud herfor.

Perioden fastsættes nærmere efter konkursloven, hvori det nævnes, at en konkurskarantæne kan pålægges den, der har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed inden for et år før fristdagen. Hertil må det findes, at den groft uforsvarlige forretningsførelse skal være foregået i samme periode.

Ledelsen fastsættes som hovedregel ved en gennemgang af Erhvervsstyrelsens information om virksomheden, hvorefter man vil inddrage dem der har været registreret som medlem af ledelsen. Det er her underordnet om vedkommende rent faktisk har haft en funktion, idet benævnelse alene kan medføre en omfattelse af personkredsen. Kurator skal dog kunne godtgøre, at du har accepteret at blive registreret som medlem af ledelsen.

Dertil omfatter ledelsen selvsagt også den der reelt har deltaget i ledelsen, men som ikke er registret som sådan. Her kræves der naturligvis fornødent bevis for, at vedkommende må siges reelt at have deltaget i ledelsen af virksomheden.

Overtrædelse af konkurskarantæne

Konkurskarantænen har, som nævnt, den konsekvens, at du ikke længere ville kunne deltage i virksomheden uden at hæfte personligt.

Hvis du overtræder din konkurskarantæne, så overgår du til personlig hæftelse for gælden i det nye selskab. Hvis overtrædelsen af konkurskarantænen sker mere end én gang, så har retten mulighed for at fratage dig retten til at drive virksomhed, hvor dette gælder både personlig og ubegrænset hæftelse.

Slutteligt kan en overtrædelse straffes med bøde eller fængsel i op til seks måneder, om end det må bemærkes, at det forekommer særdeles sjældent.

Konkurskarantæneregistret

Hvis du pålægges konkurskarantæne, så vil du blive registreret i konkurskarantæneregistret. Hvis man er registreret i konkurskarantæneregistret, så kan man ikke registreres som medlem af en ledelse i et erhvervsdrivende selskab, hvilket bl.a. betyder at man ikke kan registreres hos Skattestyrelsen som værende arbejdsgiver.

Der er ikke offentlig adgang til konkurskarantæneregistret, men skifteretten kan videregive oplysninger fra registret til en kurator eller rekonstruktør, i de tilfælde hvor skifteretten vurderer det er nødvendigt.

Eftersom det ikke er offentligt tilgængeligt, så er det som udgangspunkt alene Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen, skifteretten og politiet, der kan indhente information fra konkurskarantæneregistret.

Sagens forløb

En sag om konkurskarantæne starter ved kurator, der i alle konkursboer vurderer om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne.

Hvis kurator har indstillet til skifteretten, at der formodes at være grundlag for en sag om konkurskarantæne, så skal skifteretten herefter vurdere om der er grundlag for at indlede sagen. Kurators indstilling skal i øvrigt tilmed fremgå af dennes redegørelse til kreditorerne, som senest afsendes fire måneder efter afsigelse af konkursdekret.

Hvis skifteretten finder, at der er grundlag for en sag, så starter kurator herefter sag om konkurskarantæne mod den tidligere ledelse i selskabet, hvilket sker i den skifteret der også behandler konkursboet. Du vil herefter modtage kurators stævning, som skal indeholde en fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, som kurator støtter sin påstand på.

Der fastsættes så en frist for din indlevering af et svarskrift, hvilket ofte lyder på 14 dage, hvorfor det typisk er her en advokat særligt ville kun være til din gavn.

Herefter kan indgå en skriftlig forhandling, parterne kan dog anmode om mundtligt forhandling, hvorefter skifteretten vil afsige kendelse om, hvorvidt der skal påkendes en konkurskarantæne.

Hvis du pålægges en konkurskarantæne, så kan denne efterfølgende kæres til landsretten.

Din ret til at vælge en beskikket advokat

Selvom en sag om konkurskarantæne ikke har karakter af at være en straffesag, så har du stadig ret til at få beskikket en advokat der kan bistå dig i sagen.

Du må selv vælge den advokat du ønsker skal bistå dig, hvilket gælder uanset om retten allerede har beskikket en advokat for dig, da du altid vil have ret til at vælge en anden.

Det at få beskikket en advokat betyder, at det er staten der lægger ud for udgifterne til advokatens behandling af sagen, således du ikke skal hverken betale eller skylde din advokat penge.

Hvis du vinder sagen, eller sagen opgives undervejs, så skal du som udgangspunkt ikke betale hverken sagsomkostninger eller salær. Det er derfor vigtigt, at du benytter dig af muligheden for at anvende en beskikket advokat, da det kan spare dig for en masse udgifter.

Brug for hjælp?

Det er særdeles indgribende at få frataget muligheden for at drive lovlig erhvervsvirksomhed, hvorfor det er vigtigt at gøre en indsats, således man sikrer sig at beslutningen om konkurskarantæne gennemprøves som meget som muligt.

Hvis du er endt i en situation som beskrevet ovenfor, så kan du kontakte os her, hvorefter vi vil sørge for bistå dig i hele sagens forløb.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg